Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Regulamin nieodpłatnego użyczania hali sportowej klubom sportowym

1. Z formy nieodpłatnego użyczenia korzystać mogą wyłącznie w celach treningowych i rekreacyjnych:
a) kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń z siedzibą na terenie gminy,
b) uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach na terenie gminy.

2. Kluby ubiegające się o użyczenie hali składają wniosek stanowiący Załącznik nr 3b, do którego dołączają potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
a) wypisu z KRS (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń),
b) zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Wołomińskiego),
c) dokumentów określający osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu (władze klubu).

3. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku z przyczyn formalnych, Zarządzający w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku w formie pisemnej wskazuje braki lub błędy w dokumentacji i wzywa do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku z przyczyn formalnych lub merytorycznych Klubowi przysługuje odwołanie do Wójta Gminy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji.

5. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Zarządzający wspólnie z przedstawicielami Klubu ustala harmonogram użyczenia hali. Harmonogram jest ustalany na każdy kolejny miesiąc odrębnie, do 20 dnia miesiąca poprzedniego.

6. Zarządzający ustalając z Klubem możliwe terminy udostępnienia hali bierze pod uwagę:
a) godziny otwarcia hali,
b) możliwości obsady kadrowej hali (pracownicy obsługi),
c) prowadzenie innych form udostępniania (nieodpłatne udostępnianie mieszkańcom, zajęcia i imprezy szkolne).

7. Hala może być udostępniania w formie nieodpłatnego użyczenia wyłącznie w godzinach pracy.
8. Wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 3d.

9. Użyczenie odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy klubem reprezentowanym przez osoby pełnomocne do składania oświadczeń woli, a Zarządzającym.

10. Porozumienie może być podpisane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

11. Wzór porozumienia określa Załącznik nr 3c.

12. Do porozumienia dołącza się:
a) wniosek o bezpłatne użyczenie hali wraz z załącznikami,
b) harmonogramy na kolejne miesiące wraz z listą uczestników.

13. W celu organizacji rozgrywek z udziałem innych drużyn wymagane jest podpisanie odrębnego porozumienia.

14. Podczas zajęć obowiązują następujące zasady:
a) wszyscy korzystający z hali powinni przestrzegać Regulaminu korzystania z hali,
b) wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz sportowe obuwie na zmianę (obsługa hali ma prawo zażądać okazania obuwia),
c) wszyscy chętni do skorzystania z hali powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.), obsługa hali ma prawo zażądać okazania dokumentu,
d) grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób,.
e) 15 min. po wyznaczonej godz. rozpoczęcia zajęć, drzwi do hali są zamykane i osoby spóźniające się nie zostają wpuszczone w trakcie zajęć,
f) podczas zajęć na hali mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach. Widzowie i kibice nie są wpuszczani na halę. Wyjątek stanowią rodzice (prawni opiekunowie), oczekujący na swoje dzieci,
g) odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć, zwłaszcza nieletnich, ponosi Klub, który powinien zapewnić wykwalifikowaną kadrę oraz diagnozować stan zdrowia uczestników,
h) PG w Dąbrówce, Dyrektor Gimnazjum ani Obsługa nie odpowiadają za przedmioty wartościowe i pieniądze zgubione lub skradzione na terenie hali.


Statystyka strony

Strona oglądana: 2904 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Ewa Rurarz, data: 19.09.2012 r., godz. 17.25
Wprowadził:Redaktorzy strony, data: 19.09.2012 r., godz. 17.25
Ostatnia aktualizacja:Redaktorzy strony, data: 19.09.2012 r., godz. 17.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2012 r., godz. 17.25Redaktorzy stronyDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.