Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Regulamin udostępniania hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce§1
Postanowienia ogólne

1. Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce, nazywana dalej „halą sportową” stanowi mienie komunalne Gminy Dąbrówka.

2. Organizacyjnie i administracyjnie hala sportowa jest przyporządkowana Publicznemu Gimnazjum w Dąbrówce i zarząd nad nią sprawuje Dyrektor Publicznego Gimnazjum, nazywany dalej Dyrektorem Gimnazjum.

3. Terminy:
a) Gmina – Gmina Dąbrówka,
b) Hala sportowa – hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce,
c) Regulamin hali – Regulamin korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce,
d) Wójt Gminy – Wójt Gminy Dąbrówka,
e) Dyrektor Gimnazjum – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce,
f) PG w Dąbrówce – Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu korzystania z hali sportowej.


§2
Szkolne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

1. W dni zajęć lekcyjnych na hali sportowej są prowadzone zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego oraz sportowe i rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów PG w Dąbrówce, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obowiązującym w szkole.

2. Na hali sportowej mogą być organizowane uroczystości i imprezy szkolne zgodnie z planem pracy PG w Dąbrówce.

3. Organizację tych zajęć oraz zasady korzystania z hali sportowej podczas ww. zajęć regulują akty prawa wewnątrzszkolnego PG w Dąbrówce (Statut oraz regulaminy wewnątrzszkolne).

4. W dni zajęć lekcyjnych, w godzinach pracy szkoły, kiedy na hali nie są prowadzone zajęcia dla uczniów PG w Dąbrówce, mogą z niej korzystać grupy uczniów z innych szkół z terenu Gminy Dąbrówka w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego lub pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

5. W ww. przypadkach decyzję o udostępnieniu hali podejmuje Dyrektor Gimnazjum. Grupy z innych szkół korzystają z hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami oraz są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu hali.


§3
Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców gminy

1. W celu promocji zdrowego stylu i aktywności ruchowej oraz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży stwarza się możliwość nieodpłatnego skorzystania z hali przez mieszkańców gminy Dąbrówka pod opieką wykwalifikowanej kadry.

2. Dyrektor Gimnazjum biorąc pod uwagę: możliwości finansowe szkoły, obciążenie hali innymi zajęciami oraz liczbę osób chętnych, ustala terminy, w których jest możliwa organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod opieką wykwalifikowanej kadry.

3. Szczegółowe zasady korzystania z hali sportowej przez mieszkańców Gminy w ramach tych zajęć są określone w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c do niniejszego Regulaminu.


§4
Użyczanie hali klubom sportowym

1. Z formy nieodpłatnego użyczenia korzystać mogą wyłącznie:
a) kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń z siedzibą na terenie gminy,
b) uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach na terenie gminy.

2. Dyrektor Gimnazjum biorąc pod uwagę: możliwości finansowe szkoły, obciążenie hali innymi zajęciami oraz liczbę zainteresowanych klubów, ustala terminy, w których jest możliwe użyczanie hali sportowej klubom wymienionym w pkt 1.

3. Użyczenie odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy klubem reprezentowanym przez osoby pełnomocne do składania oświadczeń woli, a Dyrektorem Gimnazjum.

4. Porozumienie może być podpisane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Szczegółowe zasady nieodpłatnego użyczenia hali sportowej określają Załączniki nr 3a, 3b,3c i 3d.§5
Imprezy i uroczystości organizowane przez Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

1. Hala sportowa może być udostępniana na imprezy i uroczystości organizowane przez Urząd Gminy w Dąbrówce oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.

2. Terminy oraz rozwiązania organizacyjne przyjęte w związku z ww. imprezami i uroczystościami będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wójtem Gminy, Dyrektorem GCK i Dyrektorem PG w Dąbrówce.


§6
Postanowienia końcowe

1. Odwołania od decyzji Dyrektora Gimnazjum w sprawie udostępniania hali należy składać do Wójta Gminy.


Statystyka strony

Strona oglądana: 2634 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Ewa Rurarz, data: 01.09.2012 r., godz. 14.28
Wprowadził:Redaktorzy strony, data: 01.09.2012 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Redaktorzy strony, data: 01.09.2012 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2012 r., godz. 14.30Redaktorzy stronyEdycja strony
01.09.2012 r., godz. 14.29Redaktorzy stronyEdycja strony
01.09.2012 r., godz. 14.28Redaktorzy stronyDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.