Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Regulamin korzystania z Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

1. Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce, zwana dalej „halą sportową” jest przeznaczona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce oraz zajęć i rozgrywek sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz innych imprez, których organizacja nie narusza przyjętych zasad funkcjonowania obiektu.


2. Hala sportowa jest czynna:
a) w dniach pracy szkoły w godzinach 7.15 – 20.00,
b) w dni, kiedy szkoła nie pracuje w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizacyjnych.


3. Zasady korzystania z hali sportowej:
a) w ramach zajęć rekreacyjnych i sportowych pod opieką wykwalifikowanej kadry organizowanych dla mieszkańców gminy,
b) w ramach nieodpłatnego użyczania hali sportowej klubom z terenu gminy Dąbrówka,
c) w ramach udostępniania hali pozostałym grupom,
określa Regulamin udostępniania hali sportowej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.


5. Wstęp na halę sportową dozwolony jest wyłącznie:
a) dla osób biorących udział w zajęciach – zgodnie z aktualnym harmonogramem,
b) dla widzów w czasie imprez sportowych, których formuła dopuszcza udział publiczności. W czasie imprez biletowanych – za okazaniem biletu. Kibice mogą przebywać wyłącznie w miejscach dla nich przeznaczonych,
c) dla rodziców/opiekunów prawnych – oczekujących na swoje dzieci/wychowanków,
d) dzieci do lat 7 mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.


6. Osoby korzystające z hali sportowej są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.


7. Zabrania się przebywania na terenie hali sportowej osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.


8. Zabrania się udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych osobom z przeciwwskazaniem lekarskim.


9. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do:
a) pozostawiania okryć zewnętrznych i obuwia w szatni (prowadzący zajęcia i obsługa hali mają prawo do kontroli zmiany obuwia na odpowiednie),
b) zakładania stroju sportowego i czystego obuwia sportowego (nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej śladów),
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z przyrządów sportowych będących na wyposażeniu hali sportowej,
d) utrzymania czystości i porządku na terenie hali, w holach, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,
e) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników obsługi.


10. Na terenie hali sportowej nie wolno:
a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
b) spożywać pokarmów w obrębie boiska,
c) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,
d) wnosić i używać sprzętu niebędącego sprzętem sportowym,
e) wprowadzać zwierząt,
f) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej oraz bramkach do piłki ręcznej,
g) wchodzić na złożone trybuny, a kiedy są rozłożone przeskakiwać pomiędzy rzędami oraz stawać na siedziskach,
h) wspinać się i wieszać na piłkochwytach (siatkach za bramkami) oraz kotarach grodzących,
i) biegać po korytarzu,
j) samodzielnie rozstawiać lub rozkładać urządzeń hali (kosze, słupki do siatkówki, bramki, trybuny itp.) – powinno się to odbywać w obecności pracownika obsługi,
k) uruchamiać urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali,
l) regulować zaworów centralnego ogrzewania,
m) samodzielnie przełączać urządzeń w szafkach sterowniczych,
n) bez potrzeby uruchamiać sprzętu gaśniczego,
o) korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.


11. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach osoby korzystające z hali sportowej powinny niezwłocznie powiadomić osoby prowadzące zajęcia lub obsługę hali.


12. Wszelkie urazy, skaleczenia, kontuzje, złe samopoczucie itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.


13. W czasie zawodów i imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z hali sportowej.


14. Prowadzący zajęcia lub kierownik (lider) grupy odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz w pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.


15. Prowadzący zajęcia lub kierownik (lider) grupy zgłasza po wejściu do pomieszczeń hali sportowej wszelkie zauważone uszkodzenia. Brak zgłoszenia uznaje się za równoważny ze stwierdzeniem, że w pomieszczeniach nie ma uszkodzeń oraz urządzenia znajdujące się na wyposażeniu są sprawne.


16. Klucze do szatni i natryskowni oraz sprzęt sportowy wydaje się wyłącznie pod zastaw dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nie dotyczy zajęć, których opiekunami są pracownicy PG w Dąbrówce). Dokument jest zwracany po sprawdzeniu stanu zdawanego pomieszczenia lub sprzętu. W przypadku stwierdzenia zniszczeń dokument pozostaje w depozycie do chwili ich usunięcia lub pokrycia kosztów naprawy (wymiany) uszkodzonych elementów.


17. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z hali sportowej odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.


18. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie hali, a nie oddane do depozytu, prowadzący zajęcia, administrujący halą ani obsługa hali nie ponoszą odpowiedzialności.


19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (w przypadku osób nieletnich taką odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie).


20. Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce oraz obsługa hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej mają obowiązek podporządkowania się ich decyzjom.


21. Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce lub osoba przez niego wskazana upoważniona jest do kontroli zachowania osób korzystających z obiektu. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników lub publiczności ma prawo natychmiast przerwać zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie hali sportowej.


22. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasady bezpieczeństwa będą wypraszane z hali sportowej. W przypadku notorycznego łamania postanowień niniejszego regulaminu ww. osoby nie będą mogły korzystać z hali sportowej. W przypadku rażącego łamania niniejszego regulaminu lub naruszania porządku publicznego sprawa może być skierowana na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.


23. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej w hali sportowej.


Statystyka strony

Strona oglądana: 2667 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Ewa Rurarz, data: 29.08.2012 r., godz. 09.27
Wprowadził:Redaktorzy strony, data: 29.08.2012 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Redaktorzy strony, data: 29.08.2012 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2012 r., godz. 09.28Redaktorzy stronyEdycja strony
29.08.2012 r., godz. 09.27Redaktorzy stronyDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.