Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce na lata 2011 – 2015

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
na lata 2011 – 2015


Misja Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Misją szkoły jest zapewnienie uczniom dobrej jakości nauczania, wychowania, klimatu życzliwości i bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Wizja Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Szkołę cechuje życzliwość i wzajemny szacunek oparty na kulturze osobistej nauczycieli i uczniów. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie, pracownicy szkoły uczą tolerancji, otwartości i szacunku do drugiego człowieka i otaczającej przyrody. Agresji i uzależnieniom Szkoła mówi STOP.
Grono pedagogiczne wspiera indywidualny rozwój ucznia, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają rozwiązywać problemy szkoły.
Nasze gimnazjum jest szkołą przyjaźnie wymagającą od uczniów, rodziców i pracowników. Myśl przewodnia zawarta w Programie wychowawczym to: „Uczymy wychowując, wychowujemy ucząc”.

Planowane kierunki działań w zakresie zarządzania szkołą i organizacji pracy:
1. Poszerzenie bazy lokalowej szkoły (rozbudowa i budowa oraz modernizacja istniejących) o pełnowymiarową salę gimnastyczną, pełnowymiarowe sale lekcyjne, gabinet psychologa, pedagoga, stołówkę, bibliotekę szkolną, świetlicę i inne.
2. Podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw, imprez szkolnych, wycieczek szkolnych, dowożenia itp. Zwiększenie dbałości o mienie uczniowskie (zakup indywidualnych szafek dla każdego ucznia).
3. Modyfikacja systemu dowożenia w celu zapewnienia uczniom dowożenia po zajęciach pozalekcyjnych.
4. Dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Motywowanie i wspieranie przez dyrektora nauczycieli w rozwoju i efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
6. Dalszy rozwój współpracy nauczycieli w zespołach wychowawczych, przedmiotowych i problemowo – zadaniowych.
7. Ustawiczne unowocześnianie i uzupełnianie szkolnego zasobu pomocy dydaktycznych.

Planowane kierunki działań w zakresie kształcenia:
1. Motywowanie uczniów do nieustannego rozwoju intelektualnego przez udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych, artystycznych oraz w wycieczkach edukacyjnych.
2. Wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów najsłabszych poprzez zajęcia wyrównawcze oraz indywidualizację form i metod pracy oraz wymagań.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych na zajęciach pozalekcyjnych, których oferta jest ustawicznie dostosowywana do potrzeb uczniów.
4. Ustawiczne dążenie do podnoszenia poziomu nauczania i poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.
5. Kształtowanie świadomości uczniów w zakresie życiowej przydatności nauki języków obcych oraz technologii komputerowej.
6. Wykorzystanie podczas zajęć nowoczesnych pomocy dydaktycznych i metod aktywizujących uczniów.

Planowane kierunki działań w zakresie wychowania i opieki:
1. Stałe poszerzanie oferty kulturalnej szkoły oraz promowanie uczestniczenia przez uczniów w szeroko rozumianej kulturze (wyjazdy do teatru, kina, muzeum, filharmonia itp.).
2. Dążenie do podnoszenia poziomu kultury osobistej uczniów oraz ich aspiracji edukacyjnych.
3. Poszerzenie zakresu działalności świetlicy szkolnej.
4. Ustawiczne uwrażliwianie uczniów na uniwersalne wartości etyczne i społeczne.
5. Przeciwdziałanie demoralizacji przez promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
6. Promowanie zdrowego stylu życia bez używek i zachowań ryzykownych.

Planowane kierunki działań w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji szkoły:
1. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi: Urzędem Gminy, GCK, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2. Dążenie do zwiększenia zainteresowania rodziców sprawami szkoły i funkcjonowania ich dzieci w środowisku szkolnym.
3. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywniejszego włączenia rodziców życie szkoły.
4. Dążenie do spójnych działań prowadzonych przez szkołę i dom rodzinny ucznia.
5. Wykorzystywanie różnorakich metod i środków do promocji szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym.
6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację dodatkowych zadań i ciekawych projektów.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1294 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Olga Malinowska, data: 30.09.2014 r., godz. 14.05
Wprowadził:Adam Podemski, data: 30.09.2014 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 30.09.2014 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2014 r., godz. 14.19Adam PodemskiEdycja strony
30.09.2014 r., godz. 14.19Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.